OBCHODNÍ PODMÍNKY

  

Zboží z našeho eshopu je zároveň v nabídce i na jiných serverech .

Může se stát, že Vámi objednaná věc se právě prodala - počkejte prosím s platbou do potvrzení objednávky, že máte zboží odložené .

  

 

Obchodování se věnuji od roku 2003 

Jsem držitelkou živnostenského oprávnění : Maloobchod a Velkoobchod
IČ: 18987834
Nejsem plátce DPH
Sídlo podnikání : Ostrava Bělský les , Fr.Lýska 9
Sídlo prodejny :AKTUÁLNÍ INFORMACE - PRODEJNA ZRUŠENA  Dětský bazar Maston
Telefonický kontakt majitelka 605 705 382, 604 289 358
Majitel a odpovědná osoba : Věra Červková

Vážený zákazníku,

nová legislativa EU zlepšuje dále ochranu osobních dat spotřebitelů a připravila obecné nařízení na ochranu osobních údajů EU č.679/2016, platné od 25.5.2018, obecně známé jako „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Abychom Vám mohli i nadále zasílat novinky, aktuality, informace a zajímavé akční nabídky, musíme Vás dle nové legislativy poprosit o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních dat, zadávaných při registraci na náš eshop.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování
 • informace o kategoriích dotčených osobních údajů
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby ;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, přenosu či jejich výmaz
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu
 • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného.

Zákazník má právo:

 • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování
 • vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • podat stížnost u dozorového úřadu
 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna- získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 • aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů;   - -  aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
  3. zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;
 • aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;   
 • na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, zpracování se provádí automatizovaně; 
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Zákazník/dodavatel má dále právo:

Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této boby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce zákazníkovi poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak může podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním jeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na opravu

Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

splnění právní povinností, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Zákazník má právo nato, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování protiprávní a zákazník odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Zákazník má právo, aby správce předal jeho osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může zákazník podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Uplatnění práv

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, právo být informován o zpracování, právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, právo na omezení zpracování, právo na odvolání souhlasu - svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může zákazník/dodavatel kdykoliv uplatnit kontaktováním správce  – a to prostřednictvím :

 • osobně na prodejně J.Herolda 3a, ostrava Bělský les
 • poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen);
 • e-mailem na adresu cervkova.vera@seznam.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem)

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktuje-li zákazník správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou mu informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

 

Tyto informace vstupují v platnost od dne 25. 5. 2018

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informační povinnost prodejce 

Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

Předání účtenky

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

Ověření účtenky u správce daně

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK),
 • své daňové identifikační číslo (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.

Zdroj: etrzby.cz

 

 

 

 

Papírový doklad o prodeji bude přiložen do balíčku na vyžádání zákazníka, na email Vám dorazí objednávka se všemi údaji.

Platba se provádí převodem na uvedený účet v objednávce 
Platba na prodejně ( nutná předchozí domluva)
Zboží je rezervované po dobu 7 pracovních dnů
Pokud máte zájem do objednávky přibalit více zboží, vytvořte další objednávku a napište nám , že chcete sloučit
s objednávkou číslo......(číslo předchozí objednávky )
STORNO OBJEDNÁVKY
Provádí se emailem nebo telefonicky do 24 hod. od zaslání podkladů k platbě

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 Hrazení poštovného při výměně zboží a vrácení zboží
Při výměně zboží /z důvodů ležících na straně zákazníka, např. špatně zvolená velikost, nepřečtení uvedených vad, / hradí veškeré poštovné zákazník
Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. 

Datum …...............
 (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

................................


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.


3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod ://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz.://www.mimibazar.cz/page.php?id=19.

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

 

 

 

 

 

* Ostatní reklamace se vyřizují dle Obchodního zákoníku ve lhůtě 30-ti dnů
KONTROLA DODÁVKY
Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele nebo
při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát
zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty).
Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.
Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším
postupu, např. novém zaslání zboží.
Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost
doručovatele, není možno brát ohled.
Zákazník nesmí s poškozenou, nebo neůplnou zásilkou manipulovat a je povinen zachovat i obal , ve kterém mu byla zásilka
doručena.
REKLAMACE
Postup při reklamaci:
1. informujte nás o reklamaci a my Vám obratem zašleme Reklamační protokol (dále RP)
2. zašlete nám vyplněný RP, s popisem vady výrobku, a reklamované zboží

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 

Půjčovna
Vzhledem k velkému zájmu o zapůjčení zboží , rezervujte si zboží na daný termín minimálně týden až dva dopředu. Při
zapůjčení potřebujete platný OP, složit vratnou zálohu a podepsat smlouvu o zapůjčení.
Ochrana osobních údajů
S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.
Údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby k úspěšnému vyřízení Vaší objednávky . Neposkytujeme je dalším osobám - vyjímku
tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží.
Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.

UPOZORNĚNÍ
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami .

Autorská práva
Veškeré obrázky, loga, atd. zveřejněné na webových
stránkách www.mimisvet.mimishop.cz jsou předmětem autorských práv.
Jakékoliv jejich kopírování, šíření a použití bez předchozího souhlasu
majitele autorských práv nebo provozovatele není dovoleno, a bude
stíháno dle platných zákonů. 


 

Nejsme Secondhand pro děti , ale zboží přijímáme od maminek z okolí do komisního prodeje 

 

- zboží přijímáme do prodeje za ceny, které si určí sami maminky 

- účtujeme si 30% z prodejní ceny 

- přijímáme pouze čisté, nepoškozené  oblečení, boty, hračky ....

- smlouva je na tři měsíce (měsíc po ukončení smlouvy předáváme nevyzvednuté věci na charitu - uvedeno ve smlouvě)

- úložné u kočárku v prvním patře je 30.-Kč / měsíc

 

 


 

 
 
 
 
ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ZÁSILKOVNA pobočky
Balíček až do 5 kg, odesláno přes službu zásilkovny na Vámi vybranou pobočku zásilkovny
75,00 Kč ZDARMA
TOP : Balík do 5kg NA ADRESU
Nejlevnější doručení na adresu, vaši zásilku doručí DPD, Intime či jiný dopravce)
110,00 Kč ZDARMA
Česká pošta obálka do 5 cm
Výška max do 5 cm včetně obalu , hodnota do 800.-Kč , malé zásilky a nerozbitné zboží do 1kg odeslání do 2-3 dnů od přijetí platby
75,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Převodem na účet do 7dní
FIO BANKA 2900676558/2010 Zboží bude odesláno max do tří prac.dnů od připsání platby Před provedením Vaší platby prosím vyčkejte na potvrzovací e-mail s potvrzením , že je veškeré zboží opravdu skladem a připravené k odeslání.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF